SQHA Swedish Quarter Horse Association

Plan och riktlinjer för Swedish Quarter Horse Associations (SQHA) verksamhet som rasförening. 
Antagna av Swedish Quarter Horse Association 2011-02-25.

 

1. Organisation

 

1.1.Föreningens uppbyggnad och sammansättning

Swedish Quarter Horse Association (SQHA) är en ideell förening som är rikstäckande. Föreningens ändamål är att främja uppfödning av, samt sprida kunskap och information om den ame rikanska quarterhästen. Föreningen är uppbyggd av en styrelse, en avelsgrupp, en tävlingsgrupp, en pr/sponsorgrupp samt en ungdomsgrupp. I sin verksamhet ska föreningen;

, Samverka med hästavelsorganisationer, myndigheter och andra offentliga organ.

, Tillvarata och utveckla det inom landet befintliga avelsmaterialet.

, Ta del av internationell forskning och utveckling inom hästavel, och vara medlemmarna behjälplig med råd och upplysningar i avelsfrågor.

, American Quarter Horse Association´s aktuella regelbok ska vara gällande vid allt arbete med quarterhästen.

, SQHA´s ändamål är att företräda medlemmarnas gemensamma intresse och att främja kvaliteten och utvecklingen av quarterhästen.

 

1.2. Moderförening

Swedish Quarter Horse Association är den enda av American Quarter Horse Association (AQHA) godkända dotterförening i Sverige. Moderföreningen AQHA har sitt säte i Amarillo, Texas i USA. 2009 hade AQHA drygt 340 000 medlemmar, drygt 3 000 000 registrerade quarterhästar och drygt 30 internationella dotterföreningar. Moderföreningen  har total kontroll över de hästar som tillåts att verka inom avelsprogrammet för rasen och har stora resurser till sitt förfogande vilket underlättar för SQHA som därmed endast har att ombesörja utfärdande av pass efter godkänd registrering av hästen hos AQHA.  AQHA förfogar över ett stort kansli med  många anställda. För mer information om AQHA rekommenderas www.aqha.com

Kontaktuppgifter:

Adress:

AQHA

P.O. Box 200

Amarillo, Tx 79168

Telefon: 001 (806) 376-4811

 

1.3. Ekonomiska resurser

Föreningens ekonomi utgörs av medlemsintäkter, passavgifter samt intäkter från försäljning av klubbmaterial, intäkter från aktiviteter, publikintäkter vid tävlingar och intäkter från sponsorer.

 

1.4. Styrelsens uppbyggnad

Föreningens styrelse ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter, samt minst två och högst fyra suppleanter. Styrelsen utses av föreningens medlemmar vid ordinarie årsmöte. Mandattiden skall vara två år för ordinarie ledamöter och ett år för ordförande. Styrelsen är beslutför om minst 2/3 delar av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsen kan utse registrator/passutfärdare inom sig eller anlita någon extern person eller organisation. Styrelsen har att utse, på anmodan från SAAHR (Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska HästRaser), representanter till SAAHR:s styrelse samt att ge mandat åt dessa representanter att föra föreningens talan i frågor som rör förvaltningsuppdraget.

 

1.5. Föreningens säte.

Föreningen har sitt säte i den ort där föreningens kassör är bosatt. Kontaktperson för myndigheter är föreningens sekreterare. Uppdaterade kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.sqha.com

 

1.6. Besvär

I de fall styrelsens beslut går den sökande emot skall denne erhålla motivering till beslutet samt skall denne när beslut delges erhålla upplysningar om följande förhållande- att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen eller handläggningen av ärendet eller frågan inte skett i enlighet med gällande föreskrifter eller förevarande plan- och riktlinjer,- att överklagandet skall ske till Jordbruksverket i enlighet med § 15 i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur m.m. och- vad en klagande har att iaktta enligt § 2 i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att överklagande skall kunna upptas till prövning.

 

1.7. Förvaltningslagens tillämpning

I frågor som rör registrering och passutfärdande till amerikanska quarterhästar tillämpar SQHA Förvaltningslagen (1986:223) beträffande parts rätt att få del av uppgifter, om jäv samt motivering av, underrättelse om och överklagande av beslut.

 

2. Krav på ickediskriminering och offentlighet

Grundprincip vid tillämpning av dessa regler skall alltid vara principen om icke diskriminering av hästägare, medlemmar och uppfödare. Föreningens register och de uppgifter som lämnats till dessa är offentliga dock lämnas inga kopior på hästars registrering ut innan dess ägare har tillfrågats. Samtliga mötesprotokoll är även offentliga för föreningens medlemmar. I registrerings- och passfrågor undviks jävssituationer i och med att grundregistreringen sköts av moderföreningen som har tillgång till ett stort antal handläggare. I passfrågor undvikt jävssituationer eftersom föreningen har anlitat extern passregistrator som inte sitter i föreningens styrelse.Föreningens ordförande bär huvudansvaret för att föreningens arbete undviker jävsituationer och att principen om icke diskriminering efterlevs.

 

3. Avelsmål och antalet avelsdjur

 

3.1. Avelsmål

Föreningens syfte är att verka för att stimulera inhemsk avel och ett ökat intresse för den amerikanska quarterhästen, genom att informera om rasen. SQHA strävar mot en avel med inriktning på rastypiska egenskaper som gott lynne, mångsidig användbarhet och ändamålsenlig exteriör. Ett sätt att stimulera den inhemska aveln är att anordna nationella shower samt s.k. Futurity-klasser där svenska hingstar kan ansluta sig för att avkommorna sedan ska kunna komma ut och tävla om prispengar. Avkommorna bedöms då både i Halter (utställningsklasser) och Ridklasser.

 

3.2. Avelsbas

2010 fanns 2 500 svenska registrerade quarterhästar. I världen finns drygt 3 000 000 registrerade hästar och quarterhästen är därmed till antalet världens största registrerade hästras. Antalet hingstar verksamma i svensk avel 2010 var 47 stycken, dessa betäckte 154 ston i Sverige.   3.3 Avelsurval
All avelsvärdering är frivillig. Enligt moderföreningens regelverk förordar SQHA en ren prestationsavel. De resultat samt utmärkelser som gödkänts av AQHA publiceras årligen på deras hemsida. De sammanställda, årliga prestationslistorna från godkända AQHA-shower samt Sveriges Get of Sire och Produce of Dam publiceras även på SQHAs hemsida. Dessa officiella resultat är underlaget för avelsutvecklingen i Sverige och ligger till grund för avelsurvalet. 

3.4 Avelsrapportering
Avelsrapportering ska ske dels till AQHA i USA, via deras sk. Breeding Report. En kopia på denna ska även skickas till SAAHR, som är föreningens avelsorganisation och sköter avelsrapporteringen i Sverige till Jordbruksverket. Mer information om till vem och hur avelsrapporteringen till SAAHR går till finns på SAAHRs hemsida. Storapporteringen över födda föl skickas in av föreningen till SAAHR, genom officiella listor tillhandahållna från moderföreningen.  

 

4. Rasbeskrivning 

 

4.1 Storlek

Quarterhästens mankhöjd kan variera mycket men är vanligtvis mellan ca 145 - 170 cm.

 

4.2. Rastyp

Den amerikanska quarterhästen är en extremt mångsidig ras och passar för en mängd ändamål. Quarterhästen ska ha litet vackert huvud, medellång väl ansatt hals, kraftiga ganascher (med stort mellanrum), relativt kort rygg, långt sluttande höftparti, kraftig benmuskling och relativt små hovar. Quarterhästens kroppsbyggnad gör att den har en förmåga att snabbt förflytta sig (stor sprintförmåga) och den är världens snabbaste hästras på ”a quarter of a mile”. Den har också förmåga att göra snabba stops och snabba vändningar. Cowsense – en sorts vallinstinkt, hör till de inre egenskaperna liksom ett ärligt och lugnt temperament. Numera specialiseras aveln alltmer mot olika användningsområden och därför kan typen av häst variera mycket. En häst som används för tävling i ”western pleasure” kan västentligt skilja sig i typ från en som används för ”reining” eller i boskapsklasser.

 

4.3. Färgteckning

De 17 godkända färgerna för en amerikansk quarterhäst är: Svart, fux, brun, svartbrun, mörkfux, brunblack, rödblack, musblack, gulbrun, rödskimmel, svartskimmel, brunskimmel, avblekbar skimmel, isabell, gulvit, pärlvit och vit.

 

5. Stamboksföring

All grundregistrering sker hos moderföreningen American Quarter Horse Association, USA. AQHA’s regler gäller. Samtliga hästar som är registrerade hos AQHA kan även ansöka om hästpass hos SQHA och registreras i vårt svenska hästpassregister. Stamboken är stängd och avkommor efter hästar registrerade i American Quarter Horse Association kan registreras som American Quarter Horse. Vidare godkänns även individer där ena föräldern är registrerad quarter och den andra föräldern Engelskt/Amerikanskt fullblod. Fullblodföräldern måste dock vara registrerad i ett fullblodsregister som är godkänt av The Jockey Club of North America. Dessa hästar med en fullblodsförälder registreras i ett eget register hos AQHA som heter New Appendix och benämns därför Appendixhästar.  En registrerad Appendix kan genom verifierade meriter sedan föras in i huvudstamboken hos AQHA som en ren quarter. När detta skett blir alla den hästens avkommor också registrerade direkt i huvudstamboken till skillnad från en häst registrerad i Appendixregistret vars avkommor registreras i New Appendix. Säkerhetsställandet av ett effektivt arbetssätt vid grundregistreringen åligger moderföreningen AQHA.

 

6. Identifiering

 

6.1. Identifiering

Identifiering och registreringsbevis utfärdas av AQHA, i enlighet med deras gällande regelverk, se6.2. Utfärdade hästpass med eventuell chipmärkning inskriven i passet, se 6.3.

 

6.2. Identitetshandling - AQHA registreringsbevis

På det av AQHA utfärdade registreringsbeviset finns registreringsnummer, färg, tecken, födelseår, uppfödare, senast registrerade ägare samt härstamning i tre led. Alla föl som blivit till via semin DNA-typas. Hingstägare verifierar betäckta ston av alla raser via språngrulle och betäcknings-rapport till SQHA samt breedningreport med betäckta quarter- och fullblodsston till AQHA. Dessutom är både hingstägaren och stoägaren skyldiga att skriva under ett betäckningscertifikat som ska medfölja registreringsansökan för avkomman.  Quarterhingstar som används i avel är DNA-typade, liksom alla föl som avlats genom insemination eller embryotransfer. Testresultat finns hos AQHA. Om registreringsansökan till AQHA inte är komplett eller om det krävs verifiering av hästens föräldrar genom DNA-test eller övriga tester så skickas ansökan tillbaka för komplettering. I de fall ansökan inte kompletteras kan inte registreringen fullföljas utan hästen förblir oregistrerad hos AQHA.

 

6.3. Identitetshandling - hästpass

SQHA har blivit delegerade av SAAHR, Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska HästRaser, att registrera och tillhandahålla hästpass åt amerikanska quarterhästar som föds i Sverige alternativt importeras hit utan att inneha hästpass. Hästpass utfärdas i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur, SJVs föreskrifter samt SAAHRs regler. Avgifterna för utfärdande av hästpass kommer att tas ut i enlighet med SAAHR:s rekommendationer. Det finns även möjlighet att betala en ”Rush Fee”, om ägaren vill få passet utfärdat inom en förutbestämd/ kortare handläggningstid. Alla föreningens originalhandlingar som rör förvaltningsuppdraget kommer att arkiveras vid SAAHR:s centralarkiv, i Skövde. Styrelsen har utsett Malin Fahlesson, Berg Bredegården 2, 540 17 Lerdala till registrator och passutfärdare för hästar registrerade i AQHA. I händelse av ledighet eller sjukfrånvaro finns en ersättare för registratorn/passutfärdaren inom SAAHRs Registratorkommitté.

 

6.4 DatabasIdentitetshandling utfärdas med hjälp av en databas i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 omtillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur. En kopia av de uppgifter som finns i databasen kommer att finnas tillgänglig även för SAAHRs Registratorkommitté. Vid passutfärdande tilldelas individen ett unikt UELN nr som alltid börjar med 752012 och därefter två nollor ochhästens AQHA registreringsnummer (sju siffror, totalt 15 tecken).

 

6.5 UppfödareEnligt AQHA är det den som äger stoet vid betäckningstillfället somanges som uppfödare till avkomman på registreringsbeviset. Om stoet leasas av en annan person vid betäckningstillfället och det har registrerats ett leasingavtal hos AQHA så är det den som leasar stoetvid betäckningen som ska stå som uppfödare till avkomman.

 

6.6 Förekommen passhandlingEtt duplikat/ersättande pass kan endast utfärdas när hästens identitet är fastställd. Förekommen passhandlinghanteras i enlighet med vad som stadgas i EU-kommissionens Förordning nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427EEG avseende metoder för identifieringav hästdjur. SQHA följer SAAHRs regler för vad som krävs för utfärdande av duplikat samt dödande av originalhandling.

 

6.7 EffektivitetNormalt sett inom kortare tid, men dock senast inom de tider som SAAHR har angett som längsta för tillverkning av hästpass,ska passhandlingen vara hästägaren tillhanda. Förutsatt att komplettpassansökan har inkommit.

Last Updated ( Saturday, 31 March 2012 )