SQHA Swedish Quarter Horse Association
Stadgar PDF Print E-mail

1 § Föreningens ändamål. 

Föreningen är en ideell riksorganisation med ändamål att främja uppfödning av, samt sprida kunskap och information om den amerikanska quarterhästen. I sin verksamhet ska föreningen;


, Samverka med hästavelsorganisationer, myndigheter och andra offentliga organ. 
, Tillvarata och utveckla det inom landet befintliga avelsmaterialet. 
, Ta del av internationell forskning och utveckling inom hästavel, och vara medlemmarna behjälplig med råd och upplysningar i avelsfrågor. 
, Ansvara för registrering över i landet befintliga quarterhästar. 
, American Quarter Horse Association´s aktuella regelbok ska vara gällande vid allt arbete med quarterhästen. 
, SQHA´s ändamål är att företräda medlemmarnas gemensamma intresse och att främja kvaliteten och utvecklingen av quarterhästen. 

2 § Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan av dess styrelse beviljas enskild person som vill biträda föreningens ändamål och är intresserad av föreningens verksamhet. Medlemskap innebär också att medlem ska följa American Quarter Horse Associations aktuella regelbok. 

3 § Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt motverkar föreningens intressen, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
Sådan uteslutning ska även meddelas American Quarter Horse Association. 

4 § Hedersmedlem 

Enskild person, som synnerligen förtjänstfullt har verkat för föreningens bästa, kan efter förslag från medlem genom beslut vid årsmöte, kallas till hedersmedlem i föreningen. 

5 § Styrelse 

Föreningens har sitt säte på den adress där föreningens sekreterare och/eller registrator finns. Styrelsen kan dock besluta om annat om man av praktiska skäl så finner lämpligt. 
Styrelsen ska mellan årsmötena handha föreningens angelägenheter med dess stadgar och av årsmötet fattade beslut. 

 

Föreningens styrelse ska bestå av; 
ordförande, 
kassör, 
sekreterare, 
jämte minst två och högst fyra övriga ledamöter, 
samt minst två och högst fyra suppleanter. 

Val av styrelse sker på årsmötet. Mandattiden skall vara två år för ordinarie ledamöter, och ett år för ordförande. I tur avgående styrelseledamot kan återväljas. 
Ordförande och kassör väljes särskilt. Ordförande, halva antalet ledamöter och samtliga suppleanter väljes varje år. Kassör väljes vartannat år.


I övrigt fördelar styrelsen inom sig de olika funktionerna. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall den mening gälla som biträdes av mötesordföranden. Val avgörs genom lottning. 

International Director och Youth Adviser med mandattid på ett år utses avstyrelsen. 

Styrelsen är beslutför om minst 2/3 delar av styrelsens ledamöter är närvarande. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst två andra styrelsemedlemmar så påfordrar. Styrelsen ska till ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret 1/1 - 31/12. 

Även om styrelseledamots mandattid ej gått till ända kan denne genom beslut i styrelsen, vilket ska godkännas av årsmötet eller extra årsmöte, kunna skiljas från uppdraget om hon/han uppenbart åsidosatt sina åligganden eller på annat sätt förverkat det förtroende uppdraget förutsätter. Ett sådant styrelsebeslut fodrar 2/3 dels majoritet. 

6 § Årsavgift 

Årsavgiften fastställes på föreningens ordinarie årsmöte eller i den ordning årsmötet beslutar. För att medlem ska äga rösträtt vid årsmötet ska årsavgiften för innevarande år vara erlagd före årsmötet. 

7 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av kassören och den (de) som styrelsen utser. 

8 § Förvaltning och revision

Föreningens verksamhetsår är perioden 1 januari till 31 december. 
För varje avslutat verksamhetsår skall styrelsen upprätta verksamhetsberättelse. Två revisorer jämte två revisorsuppleanter väljes av årsmötet. Revisorerna skall i överensstämmelse med dess stadgar granska styrelsens verksamhet samt avge revisionsberättelse. 

Vid årsmötet som hålles senast sista februari, samt vid extra allmänt möte, äger varje medlem som fyllt 15 år, en (1) röst om medlemsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får förekomma, dock får närvarande medlem genom fullmakt endast representera en (1) medlem. 

9 § Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles före februari månads utgång.  
Följande ärenden skall därvid förekomma på dagordningen; 
, Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare samt två justeringsmän/kvinnor). 
, Fråga huruvida mötet blivit behörigt utlyst. 
, Godkännande av dagordning.

d , Fastställande av röstlängd.

, Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
, Föredragning av revisorernas berättelse. 
, Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
, Fastställande av eventuella arvoden. 
, Fastställande av årsavgift. 
, Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
, Val till styrelsen (ordförande, kassör, övriga ledamöter). 
, Val av revisorer och revisorsuppleanter. 
, Val av valberedning. 
, Behandling av ärenden som av styrelsen framlagts eller som till årsmötet hänskjutits. 

Förslag (motioner) från medlemmar skall, för att kunna behandlas på årsmötet, vara inlämnade till styrelsen senast den 1 december som infaller före närmaste årsmöte. Förslag (motioner) framlagda till styrelsen ska hållas tillgängliga för medlemmar senast tre (3) veckor före årsmötet.

 

Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte skall ske till samtliga medlemmar minst fyra (4) veckor före årsmötet. Extra årsmöte hålles då styrelsen anser det erforderligt, eller om minst 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar till styrelsen därom gör skriftlig framställning med angivande av det ärende för vars behandling mötet påkallats.


Alla beslut fattas med enkel majoritet där ej annat angivits i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. All omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begärs av någon medlem.  
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. 

10 § Tvister

Eventuellt uppstående interna tvister angående SQHA`s angelägenheter, får ej dras inför domstol, utan skall avgöras av skiljemän, utsedda i enlighet med bestämmelser i gällande Lag om skiljemän. 
11 § Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgars § 1-10 kan endast ske genom enhälligt beslut på ordinarie årsmöte, eller genom beslut med 2/3 dels majoritet vid två (2) på varandra följande möten (varav ett ska vara ordinarie årsmöte)med minst sex (6) månaders mellanrum.


För beslut om ändring av dessa stadgar § 11 och § 12 fodras alltid minst 2/3 dels majoritet vid två (2) på varandra följande möten (varav ett ska vara ordinarie årsmöte) med minst sex (6) månaders mellanrum. 

12 § Föreningens upplösning

För beslut om upplösning av föreningen fodras 2/3 dels majoritet vid två (2) på varandra följande förbundsmöten (varav ett (1) ska vara årsmöte) med minst sex (6) månaders mellanrum. 
Upplöses föreningen skall dess behållna tillgångar användas för främjandet av den i Sverige förekommande quarterhästaveln. 


Stadgar antagna vid SQHA`s årsmöte den 30 januari 2011.